• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Monthly Archives: July 2018

НОВО!!! Предлагаме одитен софтуер.

НОВО Аудиториум софт!!!

Аудиториум в качеството си на компания с експертен състав и значителен управленски опит в областта на одита и контрола, предприе нова инициатива за създаване на софтуер с наименование Аудиториум софт.

Софтуерът се разработва от фирма Софтуер Органайзер ООД /Хиперлинк към интернет сайта/, в която участие има й управленският състав на Аудиториум.

Auditorium soft – интелигентно софтуерно решение, приложимo за всякакви форми на вътрешен и външен одит; фирми или отделни експерти с контролни, надзорни функции и други.

Методологията на софтуерният продукт е ключов фактор за идентичността му и успешното налагане на пазара. Създаден е от одитори с дългогодишен опит, придобит в звена за вътрешен одит, както и външен одит. Имаме придобит опит в областта на одита и контрола с познания на всяко едно ниво на управление и сме участвали, като ръководни кадри във Върховна одитна институция.

Продуктът притежава характеристики на най-добрите и съвременни пракитки, както и е почерпен от опита на множество звена за вътрешен одит и Върховни одитни институции.

Автентичността на продукта в сравнение с аналозите на пазара е в предоставянето на готови решения за дългосрочно планиране и планиране, изпълнение на одитен ангажимент, докладване и контрол върху изпълнението. Друг основен аспект е свързан с факта, че ние насърчаваме всеки един наш клиент да споделя добри практики /при желание/, който става неизменна база данни на продукта. Именно това е същността и значимостта на продукта, чрез който се създава огромна мрежа за споделяне на опит и познания между експерти, които ще доведат несъмнено до повишаване на ефективността при извършването на контрол.

Именно по тази причина ние избрахме наименованието аудиториум, тъй като в него се съдържа информация за типа на професията, както и възможността за създадаване на един продукт в центъра на проверките Ви, който се поддържа с база данни и споделя в мрежа от множество специалисти в световен мащаб.

Софтуерният продукт Auditorium soft е създаден по такъв начин, че да бъде в максимална степен полезен и приложим за възможно най-голяма аудитория, като е разделен на отделни модули, а именно:

Auditorium plan soft

С помощта на този модул имате възможност да извършвате гъвкаво дългосрочно /стратегическо и годишно/ планиране на дейността си, като използвате Ваш подход за осъществяване на одитната задача. Технологичното решение предоставя възможност за многократно намаляване на времето за планиране, както и постигане на максимално обективен и обоснован подход.

Методологията за оценка на риска, която е залегнала в софтуерният продукт, разчита на заложени хиляди възможности за рискови фактори. Вие имате възможността да използвате всички тях, да направите избор кои от тях искате да използвате, да направите комбинация от наличните рискове с Ваши, или да използвате изцяло Ваши рискове.

Софтуерният модул е полезен, както за малки по мащаб организации, така и за големи компании, които трябва да извършват контролни функции въз основа на оценката на риска. Ние Ви предлагаме решение, което може да направи оценка на риска в одитната вселена и на одитни единици с единично натискане на бутон, без оглед на техният брой. Методологията е тествана успешно в организация, която проверява в обхвата си над 20 000 отделни институции. Резултатът е, че ги подрежда автоматично според теглото им, оценката на риска, показва причините за получената оценка и дава насоки за последващи проверки и изпълнение на одитната задача в значими области с оглед максимално ефективното използване на ограничен времеви и човешки ресурс.

Auditorium engagement soft

С помощта на този модул имате възможност да извършвате цялостна проверка, включително докладване на резултатите и контрол по изпълнението на препоръките чрез интелигентно софтуерно решение.

В него Вие можете да откриете готови бланки за изпълнение на цялостна одитна задача или да създадете и добавите Ваши, или да използвате само Ваши.

Продуктът разполага с внедрени добри практики и документи за изпълнение на ефективна контролна и одитна функция от нейното начало, до самият и край. Включително да се използват резултатите от одита в модулът за дългосрочно планиране.

http://auditorium.software-organizer.com/