• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Цени

Предлаганите от Аудиториум услуги са различни по специфика, размер и обхват, поради което не сме в състояние да обявим на клиентите си стандартизирани цени.

Ценообразуване.

При всеки ангажимент, преди да предложим цени на клиентите си, ние извършваме първоначално проучване на необходимите ресурси за осигуряване на качествена услуга, което включва:

 • Преглед и анализ на конкретните потребности на всеки индивидуален клиент.
 • Преглед на нормативната уредба, регламентираща дейността.
 • Преглед на дейността на клиента и размерите на предприятието, в случай че това е фактор, който има значение за изпълнението на услугата.
 • Преглед на степента на готовност за представяне на информация за изпълнение на услугата от страна на клиента.
 • Установяване на начини за обмен на информация и участници при взимане на решения от страна на клиента.
 • Установяване на необходимост от привличане на трети страни, допълнителен ценз и експертиза за изпълнение на услугата от страна на Аудиториум.
 • Анализ за основните документи, които следва да бъдат подготвени при изпълнение на услугата.
 • Анализ на обстоятелства, определящи времето за изпълнение на услугата.
 • Анализ за необходимите ресурси, които да бъдат насочени предвид спецификата на ангажимента и времето за изпълнение на услугата.
 • Анализ за извършване на допълнителни разходи за изпълнение на услугата, които оказват влияние на предлаганите от нас цени.

Видове цени, предлагани от Аудиториум.

След установяване на целта, обхвата и ресурсите за изпълнение на услугата, Аудиториум предлага на своите клиенти след предварително съгласуване два вида цени:

 • Твърда стойност за изпълнение на консултантската услуга, или
 • Твърда стойност въз основа на процент от разходите по инвестиционно намерение, за което се оферира консултантска услуга.

Независимо от избора на най-подходящо предложение, съобразно спецификите на ангажимента, Аудиториум ще се съобрази с размерите на консултантската услуга и ще отчете възможностите на всеки един свои индивидуален клиент.

След изпълнение на посочените етапи, ние ще Ви предложим оферта с предложение за отлично качество на конкурентни и разумни цени.

Видове плащания.

Всички плащания към Аудиториум са уговорени предварително с клиента и са оформени в специален за целта договор за изпълнение на консултантска услуга.

Плащанията могат да бъдат, но не се ограничават със следните:

 • Еднократно плащане. Прилага се предимно за малки по размер суми, както и за ангажименти с ограничен обхват, експертен състав и време за изпълнение. По предварителна договорка, плащането може да се извърши преди или след изпълнение на ангажимента и приемане на работата от страна на възложителя на услугата.
 • Първо плащане и окончателно плащане. Прилага се предимно за средни по размер суми и/или по желание на клиента, и/или при изпълнение на консултантска услуга свързана с подготовка на документи и необходимост от тяхното последващо одобрение от трети страни (фондове и програми на ЕС и други). Първото плащане обичайно е дължимо преди изпълнение на част от консултантската услуга, а окончателното плащане към изпълнение на дейностите в договор за консултантска услуга.
 • Първо плащане, междинно плащане и окончателно плащане. Прилага се предимно за големи по размер суми и/или по желание на клиента, и/или при изпълнение на консултантска услуга свързана с подготовка на документи и необходимост от тяхното последващо одобрение от трети страни (фондове и програми на ЕС и други). Първото плащане обичайно е дължимо преди изпълнение на част от консултантската услуга, междинното плащане в зависимост от договорката, а окончателното плащане към изпълнение на дейностите в договор за консултантска услуга.

Всички плащания към Аудиториум са обвързани с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между страните, с който се удостоверява качественото и навременно изпълнение на договорените дейности по договор за консултанстка услуга.

*Аудиториум си запазва правото да предложи на своите клиенти, най-подходящата възможност за ценообразуване и форми и начини на плащане за консултантските си услуги. В зависимост от ангажимента, както и предмета на консултантската услуга, наименованията на плащанията могат да бъдат различни, като пример (първо плащане-авансово плащане, междинно плащане-второ плащане и др.)


Untitledа  1234567  123456

* Чрез “Click” върху снимките можете да откриете пряк път до информацията за предлаганите услуги.


“Ние знаем как да поставим началото на едно резултатно партньорство и да способстваме за повишаване на ефективността”

Екипът на Аудиториум.