• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Управленско консултиране

 

Аудиториум предлага на своите клиенти следните сфери на дейност в сектор Управленско консултиране, детайлно представени в текста, както следва:

I. Управление, финансово управление и контрол.

II. Европроекти и еврофинансиране.

III. Оценка, анализ и продажба на бизнес и бизнес имоти.

IV. Управление на бизнес процеси и дейности.

 

I. Управление, финансово управление и контрол.


Системите за финансово управление и контрол (системи за вътрешен контрол) са неизменна част от всяка една организация от частния и публичен сектор, независимо от нейните размери, структура на капитала, териториално разпределение и други. Въпреки неразбираемото на пръв поглед определение, като например финансово управление, вътрешен контрол, в него се влагат доста повече елементи от единствено финансово управление или контрол. По същността си тези термини влагат в себе си понятия, които са по-скоро свързани с цялостна концепция за управление вътре в организацията, всички процеси и ресурси, както и до голяма степен реакция на външни фактори, имащи влияние върху дейността на организацията.

Съществуват различни дефиниции в теорията, които се опитват да онагледят всички възможни функции в една организация, за да има възможност за създаване на методологична предпоставка за осигуряване на подходящо управление на действащите процеси.

Всички теории се обединяват в няколко общи направления, а именно необходимостта от постоянно усъвършенстване на процесите и стремеж към ефективност, ефикасност и икономичност при тяхното изпълнение.

Трудно може обаче да се определи единен ефективен метод за управление на организация, поради факта, че бизнес процесите са изключително разнородни, както и множеството вътрешни и външни фактори, при които функционират.

Водещ фактор за успешното управление на организацията е да се подсигурят достатъчно вътрешен или външен експертен състав, който може да подпомогне ръководството за начините за постигане на целите. Всеки ръководител може сам да избира дали може да осигури вътрешен или външен ресурс за изпълнението на тази изключително важна функция.

Аудиториум разполага с необходимите опит и компетенции да подпомогне организации от публичният и частен сектор, най-общо в следните направления:

 • Обучение съобразено с конкретните потребности на клиента и приложимо за всички нива на управление и контрол в организацията.
 • Изграждане, актуализиране и поддържане на системи за финансово управление и контрол.
 • Изготвяне на правила и процедури за провеждане и контрол на обществени поръчки, придобиване, управление и разпореждане с имущество, бюджетна процедура и бюджетен процес.
 • Изготвяне и осигуряване на консултантска помощ при изграждане на правила и процедури за изпълнение на оперативната дейност на организацията и/или дейността на институция по предназначение.
 • Изграждане и прилагане на подходяща система за управление на риска, като част от системите за вътрешен контрол.
 • Изготвяне на инвестиционни намерения и развитие на процесите в организацията.
 • Подпомагане при изграждането на подходяща структура на управление.
 • Осигуряване на съдействие и консултиране при кандидатстване за кредит пред банкови институции.
 • Изготвяне на пазарни и отраслови проучвания и анализи.
 • Анализи за съответствие на дейността с нормативна уредба и повишаване на ефективността.
 • Самооценка на контролите.
 • Бенчмаркинг анализи.
 • Осигуряване на консултантска подкрепа при изготвяне на стратегически план на организацията.
 • Подпомагане при определяне на цели на организацията и осигуряване на показатели за измерване.
 • Изготвяне на предварително селектиране на кандидати за работа, при наемане на персонал.

 

II. Европроекти и еврофинансиране.


Европейските средства към настоящият момент са основен инструмент, с който не само държавата, но и почти всички сфери на бизнеса и управлението, успяват да планират своята дейност и своите инвестиционни намерения.

Европейските средства в условията на финансова и икономическа криза се превръщат в един от основните елементи, с който бизнесът намира идеи за своите намерения и решения. Също така, държавата открива голямо участие в този процес, тъй като има мерки, включително за инвестиционни намерения на държавата, които могат да бъдат подпомагани с европейски средства, а трудно биха могли да бъдат осигурени по друг начин.

Република България премина след предприсъединителния период в първи програмен, а сега сме на старта на втори програмен, като пълноправен член на ЕС. Това наложи през първият програмен период страната ни да бъде подложена на строг мониторинг от европейските ни партньори, които осигуряват контрола по прилагане на финансовите инструменти.

От тук се наложиха и по-строги мерки и критерии от страна на проверяващите органи от Еропейската комисия и Европейската сметна палата, докато се утвърдим и придобием статут на държава-членка, която се ползва с доверие и прилага по правилен, адекватен, ефективен, ефикасен начин изискванията на нормативната уредба на Общността. По тази причина, мерките за мониторинг от страна, както на европейските власти, така и на българските са по-рестриктивни.

Аудиториум разполага с добре квалифициран експертен състав, който е бил част от системите на Република България за управление и контрол на средства от ЕС, както и е участвал в множеството проверки от Европейската комисия и Европейска сметна палата. Ние познаваме добре правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и можем да бъдем полезни на клиентите си в най-общо следните направления:

 • Предоставяне на актуална информация за възможностите за ползване на безвъзмездна финансова помощ по програми и фондове с осигурено съфинансиране от ЕС.
 • Анализ на нормативна рамка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • Осигуряване на идеи за успешни инвестиционни намерения.
 • Определяне на цели на проекти и консултиране по отношение на възможностите за финансиране със средства от ЕС.
 • Определяне на първоначална допустимост на проекти за кандидатстване по линия на фондове, програми и други инициативи с осигурено съфинансиране от бюджета на ЕС.
 • Подготовка на заявления за кандидатстване и плащане по проекти.
 • Съдействие при преглед на документи, издавани от контрагенти и имащи отношение към проектно предложение на клиент на Аудиториум.
 • Подпомагане на кандидати за подготовка на документи пред компетентни органи и институции, изискуеми във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по фондове и програми с осигурено финансиране от ЕС.
 • Изготвяне на бизнес план и анализ разходи – ползи, както за нуждите на клиента, така и за подготовката на проект по линия на фондове и програми с осигурено финансиране от ЕС или за представяне пред финансови и банкови институции.
 • Съдействие при осигуряване на кредитни средства от банкови и финансови институции, както и със застрахователи.
 • Подготовка на документация във връзка с изисквания по проекти от определен кръг от кандидати за провеждане на процедури по реда на Закон за обществените поръчки.
 • Изготвяне на пазарни анализи и подпомагане на кандидати при необходимост за избор на доставчик/изпълнител.
 • Подготовка на бюджети на проект.
 • При интерес от страна на клиента, осигуряване на представителство при подаване на документи за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред съответните компетентни институции, както и присъствие при проверки на място и контроли.
 • Подготовка на финансови анализи и планове на проекти и проектни предложения.
 • Осигуряване на контакти с успешно реализирани проекти на Аудиториум за установяване на ползите от реализиране на инвестиционен проект.

Каква първоначална информация ни е необходима при провеждане на разговор, за да определим допустимостта на Вашето инвестиционно намерение за кандидатстване по линия на фондове, програми и други инициативи с осигурено съфинансиране от ЕС:

 • Какъв е Вашият статут (физическо лице, юридическо лице, юридическо лице с нестопанска цел, държавен орган или други)?
 • Къде е мястото на регистрация?
 • Къде се развива Вашата дейност?
 • В какъв сектор от икономиката осъществявате дейността си?
 • Какво е Вашето инвестиционно намерение?

След предоставяне на тази най-обща информация, ние ще имаме възможността да Ви насочим към правилният за Вас и намерението Ви, финансов инструмент.

 

III. Оценка, анализ и продажба на бизнес и бизнес имоти.


Аудиториум предоставя на своите клиенти услуга за текущ анализ и оценка и/или продажба на работещи бизнеси и бизнес имоти. Ние разполагаме с контакти и изразен интерес на инвеститори, както на българския, така и международен пазар, с широк спектър от дейности.

Отчитаме все по-голям интерес предимно от страна на западноевропейски инвеститори, които имат желание за реализация на бизнес намерения в България. Основен приоритет е заложен за създаване на инвестиции в производствената и преработвателна индустрия, без особено значение по отношение на икономическият и отраслов сектор.

В същото време, ние се радваме на завишен брой клиенти, които изразяват намерение за пренасочване или преструктуриране на тяхната дейност и търсене на възможности за продажба на текущите им бизнес инициативи, с цел осигуряване на капитал за реализиране на нови.

Аудиториум вече притежава богата визитка с инвестиционни намерения и свързаните с това имоти и бизнеси за продажба.

 

IV. Управление на бизнес процеси и дейности.


Съвременните тенденции за развитие на бизнеса и бизнес процесите във всяка една организация изискват изключително голяма динамика и осигуряване на адекватни форми на контрол от страна на инвеститорите/собствениците, за постигане на желаният резултат и заложените цели.

В тези условия, голяма част от успешните инвеститори определят, като добра форма на управление, споделяне на част или цялостното управление на бизнеса или т.н. outsorsing. Причините за преминаване на споделено управление на бизнеса могат да бъдат множество, от различен характер и естество, в зависимост от обкръжаваща среда на конкретната организация, стил на управление, както и други вътрешни, външни фактори. Решението за предприемане на подобни мерки се взима от страна на инвеститорите/ръководството, като в повечето случаи е обосновано на задълбочен анализ, който приключва с готови конкретни мерки за повишаване на ефективността.

Споделяне на управлението често се налага от страна на инвеститорите, за осигуряване на ефективен контрол на бизнес процесите, като се създават подходящи форми на мониторинг по отношение на изпълнителното ръководство. Друга причина за споделяне на част от бизнес процесите може да бъде трудното или скъпо осигуряване на ескпертен състав, който да подсигури важни етапи за адекватното функциониране на бизнеса.

Също така, преминаване към споделено управление е възможно да се предизвика от неадекватно планиране на бизнес процесите, както и липсата на ефективност, ефикасност, икономичност на дейността и/или липса на съответствие с приложимата нормативна рамка.

В тази връзка, Аудиториум предлага на всички заинтересовани страни, услуги за анализ на бизнес процеси, outsorsing на части или всички бизнес процеси.

За целта ние подхождаме с необходимото уважение и разбиране към клиентите си и предлагаме услугите само за ангажименти, при които сме в състояние да поемем инициатива за управление на бизнес процеси. При запитване от Ваша страна, ние ще извършим обстоен анализ на причините за споделяне на управлението, естеството на дейността, размерите на ангажимента и ще ги съпоставим с нашите възможности преди да пристъпим към обсъждане.

 

Благодарим за отделеното внимание!

 

 

В случай на интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

 


Untitledа                   1234567

* Чрез “Click” върху снимките можете да откриете пряк път до информацията за предлаганите услуги.


“Ние знаем как да поставим началото на едно резултатно партньорство и да способстваме за повишаване на ефективността”

Екипът на Аудиториум.