• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Очакват се Приеми по подмерки 4.2, 8.3, 8.4 и 8.6 от ПРСР до края на годината

Уважаеми клиенти,

Аудиториум има честта да Ви информира, че съгласно последно публикуваните индикативни графици и информация във връзка с предстоящи приеми по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, до края на годината се очаква прием по следните подмерки:

  • Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
  • Подмярка 8.3 Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствие и катастрофични събития.
  • Подмярка 8.4 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствие и катастрофични събития.
  • Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

Посочените мерки са атрактивни и от изключителна важност, както за бизнеса, така и за органите, на които е делегирано управление на гори и земи от горския фонд.

Използваме възможността да изкажем, своята подкрепа към потенциалните кандидати в сектор дърводобив и първична преработка, тъй като ние също имаме позиции и сме част от този бизнес. Не се колебайте да подготвите проекти, въпреки предвиденият ограничен бюджет за получаване на подкрепа, тъй като секторът ни разполага със силно амортизирана техника и съоръжения, което се отразява на конкурентоспособността.

Екипът на Аудиториум има изключително богат опит и познания, за да Ви запознае с условията и изискванията за получаване на безвъзмездна финансова помощ по горепосочените подмерки.

В случай на проявен интерес от Ваша страна, ще осигурим достъп до вече изпълнени и реализирани проекти на наши клиенти.

 

С уважение, екипът на Аудиториум