• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Auditorium oдитинг

В теорията могат да се открият текстове, че професията на одитора датира от далечни времена, но въпреки това официално е припозната, като такава едва от няколко десетилетия.  На практика обаче, в условията на Република България, професията на одитора е все още твърде нова и недобре позната сред органите на държавното управление и частния бизнес.

Опитният одитор може да бъде един от водещите генератори на идеи за оптимизиране на процесите, установяване на подходящо управление и контрол, както и достигане на ефективно, ефикасно и икономично управление на ресурсите. По тази причина, професията на одитора е изключително важна организации от публичният и частен сектор, особено когато размерите са по-големи и не е възможно да се осигури постоянна форма на контрол от страна на ръководството.

Аудиториум разполага с необходимият експертен състав, който има опит близо 15 години в сферата на вътрешния и външен одит на управленско ниво. Съставът ни е бил на мениджърски позиции при одит на средства от ЕС, както и сме ръководили една от най-важните одитни функции на Върховна одитна институция.

Екипът ни може да бъде полезен най-общо в следните направления:

 • Провеждане на встъпително и текущо обучение на участващи и/или заинтересовани служители/страни в дейността по одит/вътрешен одит.
 • Осигуряване на практически обучения за одитори.
 • Провеждане на обучение за висшето ръководство с цел повишаване на доверието и ефективността на дейността по вътрешен одит в организацията.
 • Провеждане на обучение и подготовка на документи за вътрешни одитори при участието им в самооценка на контролите.
 • Аутсорсинг и косорсинг на дейността по вътрешен одит.
 • Оценка на дейността по вътрешен одит.
 • Подготовка на системи за функциониране на одитен комитет и осигуряване на контрол и координация с дейността по вътрешен одит в организацията.
 • Изготвяне на модели за стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит, включително автоматизирани матрици според конкретната необходимост за организацията.
 • Подготовка на форми за оперативно планиране на дейността по вътрешен одит.
 • Изготвяне на документи за провеждане на одитен ангажимент за увереност/консултиране.
 • Подготовка на документи за оценка на риска и изпълнение на одит на проект/и с осигурено финансиране по линия на фондове и програми на Европейския съюз.
 • Подготовка на различни форми на документи за подобряване на управлението и контрола на дейността по вътрешен одит, както и за осигуряване на текущ контрол на качеството на одитната дейност.
 • Изготвяне на системи за комуникация, координация и представяне на резултатите от дейността по вътрешен одит.
 • Подготовка на системи за изготвяне на план за действие с участие на ръководството и изготвяне на план за действие, при изпълнение на препоръки от вътрешни и външни проверяващи и одитиращи органи и институции.
 • Други услуги за подпомагане на дейността по вътрешен одит.

НОВО!!!

Аудиториум в качеството си на компания с експертен състав и значителен управленски опит в областта на одита и контрола, предприе нова инициатива за създаване на софтуер с наименование Аудиториум софт.

Софтуерът се разработва от фирма Софтуер Органайзер ООД /Хиперлинк към интернет сайта/, в която участие има управленският състав.

Auditorium soft – интелигентно софтуерно решение, приложимo за всякакви форми на вътрешен и външен одит; фирми или отделни експерти с контролни, надзорни функции и други.

Методологията на софтуерният продукт е ключов фактор за идентичността му и успешното налагане на пазара. Създаден е от одитори с дългогодишен опит, придобит в звена за вътрешен одит, както и външен одит. Имаме придобит опит в областта на одита и контрола с познания на всяко едно ниво на управление и сме участвали, като ръководни кадри във Върховна одитна институция.

Продуктът притежава характеристики на най-добрите и съвременни пракитки, както и е почерпен от опита на множество звена за вътрешен одит и Върховни одитни институции.

Автентичността на продукта в сравнение с аналозите на пазара е в предоставянето на готови решения за дългосрочно планиране и планиране, изпълнение на одитен ангажимент, докладване и контрол върху изпълнението. Друг основен аспект е свързан с факта, че ние насърчаваме всеки един наш клиент да споделя добри практики /при желание/, който става неизменна база данни на продукта. Именно това е същността и значимостта на продукта, чрез който се създава огромна мрежа за споделяне на опит и познания между експерти, които ще доведат несъмнено до повишаване на ефективността при извършването на контрол.

Именно по тази причина ние избрахме наименованието аудиториум, тъй като в него се съдържа информация за типа на професията, както и възможността за създадаване на един продукт в центъра на проверките Ви, който се поддържа с база данни и споделя в мрежа от множество специалисти в световен мащаб.

Софтуерният продукт Auditorium soft е създаден по такъв начин, че да бъде в максимална степен полезен и приложим за възможно най-голяма аудитория, като е разделен на отделни модули, а именно:

Auditorium plan soft

С помощта на този модул имате възможност да извършвате гъвкаво дългосрочно /стратегическо и годишно/ планиране на дейността си, като използвате Ваш подход за осъществяване на одитната задача. Технологичното решение предоставя възможност за многократно намаляване на времето за планиране, както и постигане на максимално обективен и обоснован подход.

Методологията за оценка на риска, която е залегнала в софтуерният продукт, разчита на заложени хиляди възможности за рискови фактори. Вие имате възможността да използвате всички тях, да направите избор кои от тях искате да използвате, да направите комбинация от наличните рискове с Ваши, или да използвате изцяло Ваши рискове.

Софтуерният модул е полезен, както за малки по мащаб организации, така и за големи компании, които трябва да извършват контролни функции въз основа на оценката на риска. Ние Ви предлагаме решение, което може да направи оценка на риска в одитната вселена и на одитни единици с единично натискане на бутон, без оглед на техният брой. Методологията е тествана успешно в организация, която проверява в обхвата си над 20 000 отделни институции. Резултатът е, че ги подрежда автоматично според теглото им, оценката на риска, показва причините за получената оценка и дава насоки за последващи проверки и изпълнение на одитната задача в значими области с оглед максимално ефективното използване на ограничен времеви и човешки ресурс.

Auditorium engagement soft

С помощта на този модул имате възможност да извършвате цялостна проверка, включително докладване на резултатите и контрол по изпълнението на препоръките чрез интелигентно софтуерно решение.

В него Вие можете да откриете готови бланки за изпълнение на цялостна одитна задача или да създадете и добавите Ваши, или да използвате само Ваши.

Продуктът разполага с внедрени добри практики и документи за изпълнение на ефективна контролна и одитна функция от нейното начало, до самият и край. Включително да се използват резултатите от одита в модулът за дългосрочно планиране.

http://auditorium.software-organizer.com/


1234567                123456

* Чрез “Click” върху снимките можете да откриете пряк път до информацията за предлаганите услуги.


“Ние знаем как да поставим началото на едно резултатно партньорство и да способстваме за повишаване на ефективността”

Екипът на Аудиториум.