• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

Auditorium oдитинг

В теорията могат да се открият текстове, че професията на одитора датира от далечни времена, но въпреки това официално е припозната, като такава едва от няколко десетилетия.  На практика обаче, в условията на Република България, професията на одитора е все още твърде нова и недобре позната сред органите на държавното управление и частния бизнес.

Опитният одитор може да бъде един от водещите генератори на идеи за оптимизиране на процесите, установяване на подходящо управление и контрол, както и достигане на ефективно, ефикасно и икономично управление на ресурсите. По тази причина, професията на одитора е изключително важна организации от публичният и частен сектор, особено когато размерите са по-големи и не е възможно да се осигури постоянна форма на контрол от страна на ръководството.

Аудиториум разполага с необходимият експертен състав, който има опит близо 15 години в сферата на вътрешния и външен одит на управленско ниво. Съставът ни е бил на мениджърски позиции при одит на средства от ЕС, както и сме ръководили една от най-важните одитни функции на Върховна одитна институция.

Екипът ни може да бъде полезен най-общо в следните направления:

 • Провеждане на встъпително и текущо обучение на участващи и/или заинтересовани служители/страни в дейността по одит/вътрешен одит.
 • Осигуряване на практически обучения за одитори.
 • Провеждане на обучение за висшето ръководство с цел повишаване на доверието и ефективността на дейността по вътрешен одит в организацията.
 • Провеждане на обучение и подготовка на документи за вътрешни одитори при участието им в самооценка на контролите.
 • Аутсорсинг и косорсинг на дейността по вътрешен одит.
 • Оценка на дейността по вътрешен одит.
 • Подготовка на системи за функциониране на одитен комитет и осигуряване на контрол и координация с дейността по вътрешен одит в организацията.
 • Изготвяне на модели за стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит, включително автоматизирани матрици според конкретната необходимост за организацията.
 • Подготовка на форми за оперативно планиране на дейността по вътрешен одит.
 • Изготвяне на документи за провеждане на одитен ангажимент за увереност/консултиране.
 • Подготовка на документи за оценка на риска и изпълнение на одит на проект/и с осигурено финансиране по линия на фондове и програми на Европейския съюз.
 • Подготовка на различни форми на документи за подобряване на управлението и контрола на дейността по вътрешен одит, както и за осигуряване на текущ контрол на качеството на одитната дейност.
 • Изготвяне на системи за комуникация, координация и представяне на резултатите от дейността по вътрешен одит.
 • Подготовка на системи за изготвяне на план за действие с участие на ръководството и изготвяне на план за действие, при изпълнение на препоръки от вътрешни и външни проверяващи и одитиращи органи и институции.
 • Други услуги за подпомагане на дейността по вътрешен одит.


1234567                123456

* Чрез “Click” върху снимките можете да откриете пряк път до информацията за предлаганите услуги.


“Ние знаем как да поставим началото на едно резултатно партньорство и да способстваме за повишаване на ефективността”

Екипът на Аудиториум.