• Аудиториум е коректен и надежден партньор на всеки бизнес. Нашата основна цел е да подпомогнем реализацията на идеите Ви и да създадем трайно партьорство основано на професионализъм и доверие. Ние знаем как !!!

За нас

„Аудиториум“ EООД е юридическо лице, регистрирано съгласно действащото българско законодателство в сферата на услугите. Основните ни компетенции са в областите на одита, контрола, счетоводството и управленското консултиране, включително по фондове и програми на Европейския съюз. Нашата дейност е насочена, както към частния сектор на българската икономика, така и към публичния. За нас клиентите са основен фактор за развитието ни и винаги подхождаме с необходимото уважение.


Untitledа  1234567  123456

* Чрез “Click” върху снимките можете да откриете пряк път до информацията за предлаганите услуги.


Нашите клиенти и партньори са позиционирани в широк спектър на бизнеса и държавното управление. Ние им предлагаме индивидуални решения за повишаване на ефективността на бизнес процесите и инвестиционните намерения, независимо от техния етап на развитие. Като част от инвестиционния цикъл, осигуряваме и консултантски услуги за привличане на външно финансиране, в това число по линия на фондове, програми и други финансови механизми на Европейския съюз.

Основателите на Аудиториум са участници в създаването на системи за управление и контрол, както на действащите към момента финансови механизми по фондове на Европейския съюз, така и на тези с действие от предприсъединителния период на Република България през 2000 – 2007 година.

Имат опит при одобрение на проекти (проектни предложения), финансиране на инвестиционните намерения и осъществяване на мониторинг и последващ контрол в компетентни държавни институции. Преминали са през редица обучения и курсове за обмяна на опит в институции на държави-членки с дългогодишни традиции при усвояване на средства от ЕС. Участвали са в различни форми на Комитети за наблюдение, в срещи и обсъждания при промяна на нормативна уредба на Общността, в качеството им на представители на Република България. Представлявали са страната ни при обсъждане на одитни подходи и техники за одит и контрол на средства от ЕС и други. Също така, имат доказан опит от над 10 години в областта на вътрешния и външен одит.

Имаме придобит опит в областта на одита и контрола с познания на всяко едно ниво на управление и сме участвали, като ръководни кадри във Върховна одитна институция.

Притежаваме лекторски опит от Университет за национално и световно стопанство, Свищовска академия „Д.А. Ценов“, Институт на вътрешните одитори и др. в области, свързани с одита контрола и управлението, включително и по фондове и програми с финаниране от Европейсия съюз. Имаме публикации в различни професионални и специализирани издания, както и сме канени от различни институции за обучители на експерти от държавната администрация на централно и местно ниво.

От създаването си Аудиториум доказа на своите клиенти, че е консултант, на който може да се има доверие и че са изпълнени всички първоначални договорености. Всичко, което представяме, може да бъде потвърдено за нас от клиенти.

РЕЗЮМЕ НА НАШИТЕ МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

Затвърждаване на Аудиториум, като надежден, независим и професионален партньор, при осъществяване на функциите си по предоставяне на консултантски и одиторски услуги, който непрекъснато усъвършенства и развива потенциала си, при спазване на нормативните изисквания, добрите практики в областта и потребностите на клиента.

За нас удовлетвореността на клиентите е водещ механизъм и част от фирмената стратегия.

Доброто представяне и ефективните стандарти за изпълнение на работата са основа на фирмената ни политика и търсене на възможностите за оптимизация на работния процес е наша основна цел.

Ние се водим от ценностите: професионална грижа, честност, поверителност, независимост, обективност, професионализъм и компетентност, почтеност, прозразчност, безпристрастност, последователност и предвидимост.

Къде се намират настоящите клиенти на Аудиториум.


“Ние знаем как да поставим началото на едно резултатно партньорство и да способстваме за повишаване на ефективността”

Екипът на Аудиториум.